Dejiny právneho a politického myslenia
Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych ...
16,50 € 13,53 €
Dějiny ruského práva
Tato útlá, ale svým obsahem velmi bohatá publikace zahrnuje dějiny práva v období od vzniku staroruského státu ...
11,83 € 9,82 €
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku
Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k ...
13,70 € 11,65 €
Demokratizace a lidská práva
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně ...
14,79 € 11,09 €
Deset slavných procesů Marka Tullia
Autor přibližuje čtenářům osobnost Marka Tullia Cicerona a poutavou formou popisuje na základě dochovaných ...
17,29 € 14,35 €
Deutsch für Juristen mit Glossar
Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie ...
15,90 € 12,88 €
Devízové právo v Slovenskej republike
Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti ...
7,05 € 5,71 €
Dicta et regulae aneb právnické moudrosloví latinské
Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a ...
16,38 € 13,60 €
Dieťa v ohrození
V roku 2009 uplynulo 45 rokov od založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a pri tejto ...
8,47 € 6,44 €
Diplomatické a konzulárne právo
V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú ...
5,97 € 4,84 €
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je neželateľným javom, s ktorým sa spájajú viaceré negatívne ...
18,50 € 16,28 €
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve
Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a ...
22,50 € 18,23 €
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861
Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až ...
22,50 € 18,45 €
Dohody dôchodcov od 1. júla 2018
Vydanie obsahuje zaujímavé témy ako - sezónne práce - sezónne zamestnávanie, zvýšenie súm stravného pri ...
7,32 € 5,86 €
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Hoci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vznikli v úplne inom spoločenskom kontexte, ich ...
15,90 € 13,04 €
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou ...
37,50 € 30,38 €
Dokazování v medicínských sporech
Kniha Dokazování v medicínských sporech se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů ...
16,22 € 13,14 €
Dokazování v přípravném řízení
Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část trestního procesu, usilující o co nejúplnější ...
13,65 € 10,92 €
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva ...
15,93 € 13,22 €
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného
Praktická príručka na semináre z medzinárodného práva verejného obsahuje viaceré dôležité medzinárodné ...
13,90 € 11,26 €
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného, 1. časť
Publikácia obsahuje viaceré dôležité medzinárodné zmluvy vzťahujúce sa na problematiku medzinárodného práva ...
13,50 € 10,94 €
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva
Předkládané dokumenty jsou určeny především studentům právnických fakult a jiných humanitních oborů. Mohou ...
16,97 € 15,27 €
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní
Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom ...
9,92 € 8,93 €
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný ...
10,87 € 9,57 €
(1447)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii