Aktualizácia III-2 2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 ...
3,60 € 2,70 €
Aktualizácia III/4 / 2015
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
3,47 € 2,60 €
Aktualizácia IV
Publikácia obsahuje zákon o pozemkových spoločenstvách.
1,20 € 0,90 €
Aktualizácia IV/1 / 2015
VYHLÁŠKA č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti ...
1,86 € 1,40 €
Aktualizácia V/1 / 2015
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmePríloha č. 1 ...
1,60 € 1,20 €
Aktualizácia VI/2
Právne úpravy sa týkajú vyhlášky o kvalite ovzdušia, vyhlášky o spôsobe určenia výšky nájomného k ...
2,40 € 1,68 €
Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli ...
13,00 € 9,88 €
Aktuálne otázky teórie práva
Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého ...
14,50 € 11,75 €
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k ...
10,50 € 7,98 €
Alternatívne spôsoby výkonu trestov
OBSAH1 HISTORICKO-PRÁVNE ASPEKTY2 KOMPARATÍVNE ASPEKTY3 JURISTICKÉ ASPEKTY4 KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY5 PENOLOGICKÉ ...
18,00 € 14,40 €
Alternatívne tresty
Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej ...
25,00 € 21,25 €
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí ...
25,03 € 20,02 €
Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky
Na amnestie a milosti je možné pozerať z rozličných pohľadov, a to tak odborných, ako aj laických. ...
13,50 € 11,07 €
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi
Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je ...
22,05 € 18,74 €
Antidiskriminačný zákon - komentár
Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou ...
7,20 € 5,90 €
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia
Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je ...
14,50 € 11,75 €
Antológia z politickej a právnej filozofie
Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických ...
16,00 € 12,16 €
Aplikácia a transformácia právnych noriem EÚ
Publikácie poskytuje pohľad na problematiku preberania noriem Európskej únie do slovenského právneho ...
14,00 € 11,48 €
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej ...
22,00 € 18,04 €
Argumenty teorie práva
Publikace se zabývá právní argumentací. Nezaměřuje se na argumenty praktických právníků, např. soudců a ...
15,93 € 13,22 €
Autorské a priemyselné práva
V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných ...
11,15 € 8,92 €
Autorské právo a práva související
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv ...
25,20 € 19,66 €
Autorský zákon - Komentár
Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému ...
89,00 € 75,65 €
Autorský zákon - Komentár
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí ...
20,00 € 16,40 €
(1445)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii