Dedičské právo
Predkladaná publikácia Dedičské právo ucelene spracováva problematiku tohto základného subsystému ...
12,60 € 10,71 €
Dedičské právo
Komplexný pohľad na vývoj, základné zásady, pramene a inštitúty dedičského práva, objasňuje teoretické i ...
8,96 € 6,72 €
Dedičské právo hmotné
V texte autor venuje pozornosť jednak teoreticko - právnym inštitútom, ako i inštitútom pozitívno právnej ...
20,00 € 15,80 €
Dějiny ruského práva
Tato útlá, ale svým obsahem velmi bohatá publikace zahrnuje dějiny práva v období od vzniku staroruského státu ...
11,83 € 9,82 €
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku
Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k ...
13,70 € 11,65 €
Demokratizace a lidská práva
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně ...
14,79 € 11,09 €
Deset slavných procesů Marka Tullia
Autor přibližuje čtenářům osobnost Marka Tullia Cicerona a poutavou formou popisuje na základě dochovaných ...
17,29 € 14,35 €
Deutsch für Juristen mit Glossar
Cieľom predkladanej publikácie je dosiahnutie efektívneho porozumenia právnych informácií, stimulovanie ...
15,90 € 13,04 €
Devízové právo v Slovenskej republike
Oblasť devízového práva je pre mnohých „terra incognita“ a tejto problematike sa publikácie z oblasti ...
14,10 € 11,56 €
Dicta et regulae aneb právnické moudrosloví latinské
Znalost latiny, jak připomněl již před více než dvaceti lety Jaromír Kincl, je stále menší a menší a ...
16,38 € 13,60 €
Dieťa v ohrození
V roku 2009 uplynulo 45 rokov od založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a pri tejto ...
8,47 € 6,44 €
Diplomatické a konzulárne právo
V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú ...
19,90 € 16,32 €
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch
Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je neželateľným javom, s ktorým sa spájajú viaceré negatívne ...
18,50 € 16,28 €
Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve
Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a ...
22,50 € 18,45 €
Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861
Dočasné súdne pravidlá z roku 1861 svojím obsahom položili základy moderného právneho poriadku Uhorska a až ...
22,50 € 18,45 €
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí
Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou ...
37,50 € 30,75 €
Dokazování v medicínských sporech
Kniha Dokazování v medicínských sporech se soustředí na problematiku, která je pro spravedlivé řešení sporů ...
16,22 € 13,30 €
Dokazování v přípravném řízení
Přípravné řízení je vnímáno jako podstatná část trestního procesu, usilující o co nejúplnější ...
13,65 € 10,92 €
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva ...
15,93 € 13,22 €
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva
Předkládané dokumenty jsou určeny především studentům právnických fakult a jiných humanitních oborů. Mohou ...
16,97 € 15,27 €
Dôkazné prostriedky v občianskom súdnom konaní
Táto kniha komplexne a interdisciplinárne spracúva problematiku dôkazných prostriedkov v občianskom súdnom ...
9,92 € 8,93 €
Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch
Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný ...
10,87 € 9,57 €
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Kniha podává komplexní rozbor důkazního břemena v civilním řízení soudním. Věnuje se všem podobám ...
22,05 € 17,64 €
DÚPP 10/2015 Poistenie podnikateľskej činnosti
Publikácia je zameraná na nasledujúce témy: Poistenie podnikateľskej činnosti z hľadiska daní a účtovníctva, ...
9,35 € 7,48 €
(1188)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii