Aktualizácia 2015 II/3 Obč súd por,TZ,TP
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadokZákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákonZákon č. 301/2005 Zb. ...
3,55 € 2,66 €
product info
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník - po novele zákonom č. 117/2015 ...
4,10 € 3,08 €
Aktualizácia III-2 2016
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení po zmene zákonom č. 125/2016 ...
3,60 € 2,70 €
Aktualizácia III/4 / 2015
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
3,47 € 2,60 €
Aktualizácia IV
Publikácia obsahuje zákon o pozemkových spoločenstvách.
1,20 € 0,90 €
Aktualizácia IV/1 / 2015
VYHLÁŠKA č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti ...
1,86 € 1,40 €
Aktualizácia V/1 / 2015
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmePríloha č. 1 ...
1,60 € 1,20 €
Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2011
Z hľadiska jednotlivých príspevkov možno referujúcich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine boli ...
13,00 € 9,88 €
Aktuálne otázky teórie práva
Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého ...
14,50 € 11,89 €
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k ...
10,50 € 7,98 €
Alternatívne tresty
Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej ...
25,00 € 21,25 €
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí ...
25,03 € 20,02 €
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi
Český antidiskriminační zákon je plný pojmů, které teprve praxe naplňuje konkrétním obsahem. Podobné je ...
22,05 € 18,74 €
Antidiskriminačný zákon - komentár
Komentár k antidiskriminačnému zákonu prináša čitateľovi možnosť bližšie sa oboznámiť s prierezovou ...
12,00 € 9,84 €
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia
Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je ...
14,50 € 11,89 €
Antológia z politickej a právnej filozofie
Antológia z politickej a právnej filozofie zahrňuje reprezentatívny výber mysliteľov od antiky, cez teologických ...
16,00 € 12,16 €
Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku
Štandardizované FIDIC zmluvné podmienky ako medzinárodné zmluvné podmienky, využívajúce sa v investičnej ...
22,00 € 18,04 €
Argumenty teorie práva
Publikace se zabývá právní argumentací. Nezaměřuje se na argumenty praktických právníků, např. soudců a ...
15,93 € 13,22 €
Autorské a priemyselné práva
V súčasnom období rastie počet súdnych a mimosúdnych sporov týkajúcich sa oblasti autorských a obdobných ...
11,15 € 8,92 €
Autorské právo a práva související
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv ...
25,20 € 19,66 €
Autorský zákon - Komentár
Autori predkladajú odbornej, ako aj širšej laickej verejnosti podrobne rozpracovaný komentár k Autorskému ...
89,00 € 75,65 €
Autorský zákon - Komentár
Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí ...
20,00 € 16,40 €
Autorský zákon č. 185/2015 Z. z
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej ...
46,50 € 38,13 €
Autorský zákon. Úzz, 2016
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Autorského zákona č. 185/2015 Z.z. s právnym stavom k 15. ...
3,50 € 2,80 €
(1278)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii