Kolos na hliněných nohou?
Pozorujeme-li současný stát ve vývojové perspektivě, můžeme říci, že slábne, či naopak posiluje? A ...
21,60 € 16,85 €
Komentár k ústave Slovenskej Republiky
79,00 € 60,04 €
​Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v ...
35,95 € 29,48 €
Komentovaný Zákonník práce s príkladmi
Komplexný komentár Zákonníka práce s dôrazom na správnu aplikáciu v praxiVydavateľstvo EPOS operatívne ...
26,70 € 20,83 €
Komentovaný zákonník práce s príkladmi
Publikácia „Komentovaný Zákonník práce s príkladmi“ nadväzuje na komentované verzie základného ...
25,90 € 20,20 €
Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy
Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa ...
12,50 € 10,25 €
Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov
Protiprávne konanie fyzických a právnickych osôb je v podmienkach Slovenskejrepubliky štandardne vnímané ako ...
15,50 € 11,78 €
Kompendium franchisingu
Kniha „Kompendium frachisingu“ od renomovaného autorského kolektívu, ktorý už dlhé roky pôsobí v ...
15,90 € 13,04 €
Kompendium judikatury - Právo a cestovní ruch
Kompendium judikatury - Právo a cestovní ruch obsahuje shrnutí nejdůležitější aktuální rozhodovací praxe ...
11,26 € 9,57 €
Kompendium korporačního práva
Korporační právo se dá učit různě - můžeme memorovat učebnice, srovnávat judikaturu, či jen obyčejně ...
18,66 € 15,49 €
Kompendium kriminológie
Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci ...
11,90 € 9,76 €
Kompendium penológie
Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ...
14,16 € 11,61 €
Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa
Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu ...
15,08 € 12,82 €
Komunitárne právo v judikatúre ústavných súdov SR a ČR
Autorka zatiaľ ojedinelej publikácie analyzuje prístup ústavných súdov dvoch nových členských štátov ...
7,00 € 5,74 €
Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Najnovšie dielo Jána Drgonca označené síce ako „učebná pomôcka“ ďaleko prekračuje očakávania kladené ...
11,66 € 9,91 €
Konflikt záujmov vo verejnej správe
Predložený titul analyzuje hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu inštitútu konfliktu záujmov vo verejnej ...
22,94 € 17,43 €
Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami
Zostaviteľom ďalšej publikácie z edície Judikatúra je JUDr. Jaroslav Macek, ktorý ako sudca obchodnoprávneho ...
39,00 € 32,37 €
Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii
Tretie vydanie reaguje predovšetkým na novelizáciu vykonanú zákonom č. 348/2011 Z. z. účinnú od 1. 1. 2012 ...
42,00 € 33,60 €
Konto pracovného času
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem ...
12,50 € 10,25 €
Kontradiktórnosť v trestnom konaní
Vedecká monografia autorov vychádza z historicky a vedecky prijímaných štandart pre kodifikáciu ...
29,00 € 24,65 €
Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům
Dělba pravomocí mezi mezinárodními organizacemi a státy představuje vždy naléhavou otázku. V případě EU je ...
10,01 € 8,31 €
Kontrola v obecnej samospráve
Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém ...
14,00 € 10,64 €
Kontrolný systém a jeho subsystémy vo verejnej správe (základy teórie)
V súlade s cieľmi, ktoré sleduje publikácia určená širšiemu okruhu čitateľov a ktorá má napriek svojmu ...
18,17 € 17,26 €
Kooperativizmus
Autor na základe kritickej analýzy fatálnych nedostatkov kapitalistickej a socialistickej hospodárskej organizácie ...
7,70 € 6,16 €
(1204)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii