Judikatúra vo veciach dedičského práva
Vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o vám dáva do pozornosti ďalšiu publikáciu z čitateľsky obľúbenej edície ...
22,60 € 18,31 €
Judikatúra vo veciach dobrých mravov
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. ...
19,25 € 15,59 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v civilnom konaní
Judikatúra vo veciach dokazovania je ďalšou publikáciou zo žiadanej edície výberu judikatúry vo vydavateľstve ...
25,00 € 20,25 €
Judikatúra vo veciach dokazovania v trestnom konaní - svedok
Ďalšia publikácia z našej obľúbenej edície judikatúr zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských ...
19,00 € 15,58 €
Judikatúra vo veciach dopravných priestupkov a iných deliktov v cestnej premávke
Publikácia prináša základný prehľad rozhodovacej činnosti súdov v oblasti dopravných priestupkov a iných ...
17,60 € 14,43 €
Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva
Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne ...
19,50 € 15,80 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov I.
I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú ...
21,00 € 17,01 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov II.
II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú ...
24,00 € 19,44 €
Judikatúra vo veciach exekučného konania a v statusových veciach súdnych exekútorov III.
III. Žaloby súvisiace s exekučným konaním, trovy exekúcie, statusové veci súdnych exekútorov a ich ...
16,90 € 13,69 €
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov
Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať ...
29,50 € 23,90 €
Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností
Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a ...
19,50 € 15,80 €
Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania
Ďalší výber judikatúry vydavateľstva Wolters Kluwer je zameraný na jedinečnú problematiku - konkurzné a ...
19,00 € 15,39 €
Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu
Inštitút nájmu bytu už dlhodobejšie volal po vytvorení flexibilnejšej alternatívy chráneného nájmu bytu, ...
14,50 € 11,75 €
Judikatúra vo veciach mediálneho práva
Základom judikatúry sú publikované aj nepublikované rozhodnutia správnych súdov, z ktorých bola vybraná ...
30,80 € 24,95 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody
Publikácia z úspešnej edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA EDITION predstavuje snahu zostaviteľov o ...
22,00 € 18,04 €
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve
Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ...
23,00 € 18,63 €
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže
Judikatúra vo veciach nekalej súťaže je ďalšou publikáciou z obľúbených výberov judikatúry nášho ...
16,00 € 13,12 €
Judikatúra vo veciach nemajetkovej ujmy
Ďalší výber judikatúry z obľúbenej edície vydavateľstva Wolters Kluwer sa venuje problematike nemajetkovej ...
22,00 € 17,82 €
Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstva je venovaná rozhodovacej činnosti súdov ...
5,70 € 4,62 €
Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov
V súvislosti s novým zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov tak odborná, ako aj laická ...
14,50 € 11,89 €
Judikatúra vo veciach ochrany životného prostredia
Publikácia je zameraná tak na hmotnoprávnu úpravu ochrany životného prostredia, ako aj na matériu ...
24,50 € 19,85 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Spoluvlastnícke vzťahy majú množstvo špecifík, čo ich robí neraz pomerne komplikovanými, avšak nielen so ...
6,50 € 5,33 €
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Od prvého vydania výberu judikatúry k podielovému spoluvlastníctvu už ...
18,00 € 14,58 €
Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať
Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z ...
19,00 € 15,39 €
(1307)
Tento web používa súbory cookies. Potvrdzujem súhlas s ich používaním. Viac informácii